Η Αποστολή μας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ενδυνάμωση και προώθηση Γυναικών στους τομείς της Ασφάλειας και Ειρήνης, η συνεργασία όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών, στη δημιουργία συνθηκών Ανθρώπινης Ασφάλειας και γενικότερα η ένταξη της οπτικής του φύλου στην εθνική και διεθνή πολιτική πρακτική.

Ο σκοπός της ΑΜΚΕ «Γυναίκες για την Διεθνή Ασφάλεια» είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784, και συνίσταται, γενικά, στην δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και ειρήνης, πολιτικά και κοινωνικά, την ισότητα των φύλων, και ειδικότερα την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση αυτών σε θέσεις  ευθύνης στην κοινωνία των πολιτών και τον εργασιακό χώρο, την έρευνα, μελέτη, επικοινωνία, παρέμβαση και δράση σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια του όρου,  είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό, ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης και αξιολόγησης των πολιτικών που υιοθετούνται, όσο και σε επίπεδο ανάληψης πρωτοβουλιών και διαμόρφωσης νέων πολιτικών ασφάλειας σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΙ

 1. Ο διάλογος, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη/συνηγορία στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και την ισότητα των φύλων, ως ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα επίτευξης ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες που αφορούν τη βία κάθε μορφής, την ηλικία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.
 2. Ο καθορισμός και η συσχέτιση των σύγχρονων όρων σχετικών με την ασφάλεια και την ανθρώπινη ασφάλεια, κυρίως όσον αφορά το φύλο, αλλά όχι μόνον.
 3. Η ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, για θέματα ασφάλειας, κυρίως όμως σε όσα έχουν σχέση με γυναίκες, παιδιά και νέους.
 4. Η έρευνα, διαμόρφωση και διάδοση θέσεων σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη ασφάλεια γενικότερα, την προστασία των πολιτών από κάθε μορφή απειλής και την Εθνική Άμυνα.
 5. Η διασφάλιση της ισότητας στη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων κάθε μορφής.
 6. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενδυνάμωση και την προώθηση γυναικών σε θέσεις ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων των δομών της εθνικής άμυνας.
 7. Η δημιουργία και η ενίσχυση θεσμών, δομών και οργάνων καθώς και η επεξεργασία προτάσεων δημόσιας πολιτικής, με σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming), την άρση στερεοτύπων και την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ασφάλειας τόσο στο εσωτερικό όσο και στον διεθνή χώρο.
 8. Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την παροχή εκπαίδευσης και δικτύωσης για την δραστηριοποίηση γυναικών στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και επιχειρηματική σφαίρα.
 9. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των νέων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας, έμφυλων διακρίσεων και εθελοντισμού.
 10. Η δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση και τη προώθηση θεμάτων ανθρώπινης ασφάλειας και προώθησης γυναικών στον εργασιακό χώρο της ασφάλειας.
 11. Η συνεργασία με συναφείς φορείς, του δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου, ιδρύματα εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, και ΜΚΟ, για συνέργεια και υποστήριξη των σκοπών της εταιρείας, καθώς και η συνεργασία και συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα Ασφάλειας, όπως η «Women In International Security Global», το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε., ο ΟΗΕ, κλπ.

Comments are closed.

Close Search Window