Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Έρευνας για την Κοινωνικο – Οικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα  (ReSEES), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Διευθύντρια της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης και του EIT Climate -KIC Hub Ελλάδος, Ερευνητικό Κένρτο ΑΘΗΝΑ; εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE); εκλεγμένο μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (WAAS); Συμπρόεδρος του SDSN Europe .και SDSN Greece. Είναι επίσης μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Προσωπική ιστοσελίδα: www.phoebekoundouri.org

Phoebe Koundouri, Professor School of Economics and Director of ReSEES Research Laboratory, Athens University of Economics and Business; Director of Sustainable Development Unit and EIT Climate-KIC Hub Greece, Athena RC; President-Elect of the European Association of Environmental and Resource Economists; Fellow World Academy of Art and Science;; Co-chair SDSN Europe & SDSN Greece. She is also Member of the Greek National Committee for Climate Change. Personal website: www.phoebekoundouri.org

Comments are closed.

Close Search Window