Κείμενα & Θέσεις|

 Το σημείο  εκκίνησης για την Απόφαση είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες μπορούν και να επηρεάσουν και να επηρεαστούν από τις ένοπλες συγκρούσεις, ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι δρώντες αλλά επίσης και ιδιαίτερα ευάλωτες από τις συγκρούσεις.

Οι γυναίκες συχνά αποκλείονται από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι γυναίκες συχνά υπο-εκπροσωπούνται στους θεσμούς που εδραιώνονται μέσω ειρηνευτικών συμφωνιών και δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων πλήρως ισότιμα με τους άνδρες.

Ταυτόχρονα, ενώ ως γυναίκες ή/και ως κορίτσια μπορούν να εμπλέκονται στις εχθροπραξίες ως δρώντες, συχνά είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες κατά τη διάρκεια και μετά τις ένοπλες συγκρούσεις.

Την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 ολοκληρώθηκε η ανοικτή δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (ΕΣΔΓΕΑ), κατ’ εφαρμογή της σχετικής Ατζέντας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δημιουργήθηκε υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκπονήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις». Δείτε το κείμενο εδώ

 

Προτάσεις μετά τη συζήτηση στο 20ο Ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία, Δεκέμβριος 2010  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Ε.Α.Ε.Σ. (WIIS-Hellas) ΓΙΑ  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Το σχέδιο δράσης πρέπει να αγκαλιάσει[1] τις ακόλουθες αρχές: πρόληψη, προστασία, συμμετοχή και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κύριες δράσεις:

  • Μια ειδική ομάδα εργασίας υπό την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και με τη συμμετοχή άλλων Υπουργείων (όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και σχετικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις μπορεί να εδραιωθεί για να προσφέρει μια πιο συστηματική και συντονισμένη εφαρμογή της Απόφασης 1325 στο εθνικό και διεθνές έργο της Ελλάδας.

Η ομάδα θα έχει δύο καθήκοντα:

Α) να πάρει πρωτοβουλία για προγράμματα, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να εδραιώσει την εφαρμογή της Απόφασης 1325 και

Β) να αναπτύξει και να υποστηρίξει ένα εθνικό σχέδιο δράσης

  • Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα του σχεδίου δράσης θα καθοδηγούνται μέσω διαλόγου με ποικίλες ενδιαφερόμενες πλευρές: κυβερνητικές αρχές, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς και άλλες χώρες.
  • Για την εφαρμογή της Απόφασης απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στα παρακάτω ζητήματα:

Α) Η αύξηση της ευαισθητοποίησης για την Απόφαση πρέπει να ακολουθείται από μια βαθύτερη γνώση σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά την εφαρμογή της

Β) Όλες οι στρατηγικές και τα προγράμματα πρέπει να συμπληρώνονται από συμπαγείς δράσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Γ) Η σημασία και η αξία της δράσης για την ενδυνάμωση της συμμετοχής και της ασφάλειας[2], καθώς και η ειδική ευθύνη που οι  έχουν οι χώρες ως μέλη των διεθνών οργανισμών και ως συμβαλλόμενοι σε στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να γίνουν ξεκάθαρες.

  Για την επίτευξη αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των γυναικών και των κοριτσιών παγκόσμια, απαιτούνται δεσμεύσεις και δράσεις από μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων[3] τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, το ελληνικό  σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες για την εφαρμογή της Απόφασης σε τρία επίπεδα:

  • σε εθνικό επίπεδο
  • στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων περιφερειακών οργανισμών, όπως ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης και
  • σε παγκόσμιο επίπεδο και πάνω από όλα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Έθνών.

  Σε εθνικό επίππεδο, η προσπάθεια για την εφαρμογή της Απόφασης 1325 θα πρέπει αρχικά να περιλαμβάνει όλα τα Υπουργεία και τα κυβερνητικά γραφεία που είναι αρμόδια για τη στήριξη της ειρήνης  και τις δραστηριότητες που αφορούν δραστηριότητες για την ανάπτυξη της ασφάλειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα ισότητας, όπως και αρχές που εκπαιδεύουν και αναπτύσσουν δυναμικό για διεθνείς επιχειρήσεις[4] ή ασχολούνται με ερευνητικές δραστηριότητες, όπως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

  Επίσης, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πρεσβείες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού σχεδίου δράσης. Ειδική έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή γυναικών στις προσπάθειες πρόληψης συγκρούσεων και ιδιαίτερα της πρόληψης μέσω ειρηνικών μέσων διαχείρησης συγκρούσεων και στη συμμετοχή γυναικών σε ειρηνευτικές αποστολές. Επίσης, απαιτείται η εδραίωση επαφών με διεθνή δίκτυα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων.

     Σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι σχετικοί τομείς συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας, τις ανθρωπιστικές αποστολές και την μεταναστευτική πολιτική (όπου είναι σχετική), όπως και η ανάπτυξη, εδραίωση και εκτίμηση των αποστολών διαχείρισης κρίσεων, όπως και άλλων δραστηριοτήτων πρόληψης συγκρούσεων και υποστήριξης της ειρήνης.

  Σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα θα στηρίξει και θα επιταχύνει τις δράσεις για την πλήρη εφαρμογή της Απόφασης 1325. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έναν αριθμό μέτρων για τα οποία η άμυνα έχει την κύρια ευθύνη  αλλά και εκεί όπου η δουλειά θα γίνει σε στενή συνεννόηση με τα άλλα υπουργεία και με την ελληνική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Επίσης, ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις μορφές συνεργασίας από τα ποικίλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών με, στήριξη για και συνεννόηση  με εθνικές και τοπικές γυναικείες οργανώσεις σε εμπόλεμες χώρες και χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση μετά τη σύγκρουση.

  Η Ελλάδα θα πρέπει να εργαστεί για μια πιο συστηματική ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και πληροφοριών ανάμεσα στους διεθνείς δρώντες. Η Απόφαση 1325 θα πρέπει να είναι ένα απο τα θέματα συζήτησης σε τακτικές διασκέψεις μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών οργανισμών.

  Για την ανάπτυξη των παραπάνω, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για το σχηματισμό μιας  ομάδας εργασίας για την εφαρμογή της Απόφασης 1325.

Ευθαλία (Έλια) Χατζηγιάννη

Αλίκη Μητσάκου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window